بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عراق و اقلیم کُردستان از منظر واقع‌گرایی
کد مقاله : 1361-IRFP-FULL
نویسندگان:
شیلان خاکی *1، حسین فیروزی2، جواد احمدوند3
1تهران ، پیروزی ، دریاباری. پلاک 36. منزل یکی از دوستانم
2معاون استاندار کردستان
3کارمندشهرداری کرج
چکیده مقاله:
تاریخ تعاملات جمهوری اسلامی ایران با عراق انعکاسی از پیچیدگی‌های گوناگون است، این کشور به عنوان یکی از چالش‌های استراتژیک ایران، طی چند دهه‌ی گذشته در سطح منطقه زمینه مشکلات و تحمیل هزینه‌های امنیتی و سیاسی را برای ایران فراهم آورده است. به ویژه عملکرد گروه دولت اسلامی عراق و شام (داعش) در طی چند سال گذشته در آمایش و روند تحولات این کشور، اما در عین حال حضور این گروه در عراق نقطه عطفی است که فرصت ملموس و جاری را برای ایران در صحنه سیاسی پدید آورده است. در این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به رشته تحریر درآمده و روش گردآوری داده‌های آن فن کتابخانه‌ای است؛ با استفاده از رویکرد «واقع‌گرایی»، به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که باتوجه به اهمیت سوابق سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی عراق با جمهوری اسلامی ایران می تواند با سیاست خارجی کارآفرین، استراتژی جامعی را در ارتباط با عراق و اقلیم کُردستان به عنوان یکی از مهمترین حوزه های مرتبط با امنیت ملی خود تدوین و اجرا نماید و همچنین فرصت‌سازی کرده تا با راهبرد بهینه قدرت و فرصت چانه زنی بیشتری در سطح منطقه داشته و ضریب تهدیدات را پایین بیاورد و بهترین رویکرد سیاست خارجی را اتخاذ و ارائه کند، چراکه هرگونه بی‌ثباتی در صحنه سیاسی عراق که منجر به دخالت قدرت‌های بزرگ به بهانه ایجاد نظم شود، تعادل قوا در منطقه را به ضرر ایران برهم می‌زند.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: اقیم کُردستان عراق، سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ایران، واقع گرایی، عراق.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است