اعضای کمیته علمی سومین همایش بین المللی نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
02 تیر 1395

اعضای کمیته علمی عبارتند از رئیس همایش، دبیر علمی همایش، دبیر اجرایی همایش، معاون پژوهشی دانشکده مربوطه،مدیر گروه مربوطه، پنج تا هشت نفر از اعضای هیئت علمی داخل  یا خارج از  کشور به انتخاب گروه آموزشی مربوطه و تایید دبیر علمی همایش.

1. دکتر حسین سلیمی، ریاست دانشگاه علامه طباطبایی

2. دکتر شجاع احمدوند، دانشیار علوم سیاسی، معاون پژوهشی دانش علامه طباطبایی

3.  دکتر علیرضا کوهکن، استادیار روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، دبیر اجرایی همایش

4.  دکتر علی آدمی، استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی 

5. دکتر ابراهیم متقی، استاد تمام روابط بین الملل دانشگاه تهران، عضو کمیته علمی

6. دکتر عبدالعلی قوام، استاد تمام روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، عضو کمیته علمی

7.  دکتر نسرین مصفا، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران، عضو کمیته علمی

8. دکتر قاسم افتخاری  دانشیار  علوم سیاسی  تهران  عضو کمیته علمی

9. دکتر رضا سیمبر، استاد تمام  روابط بین الملل دانشگاه گیلان، عضو کمیته علمی

10.  دکتر حسین دهشیار،  دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی، عضو کمیته علمی

11. دکتر محمدباقر خرمشاد، دانشیار  علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، عضو کمیته علمی

12. دکتر طالبی آرانی، استادیار  روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، عضو کمیته علمی

13. دکتر حشمت اله فلاحت پیشه،  استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، عضو کمیته علمی

14. دکتر ابراهیم برزگر، استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، عضو کمیته علمی

15. دکتر فرزاد رستمی، استادیار روابط بین الملل دانشگاه رازی کرمانشاه،  عضو کمیته علمی

login