نقش برجام در اعتماد سازی بین المللی نسبت به جمهوری اسلامی ایران
کد مقاله : 1002-IRFP-FULL
نویسندگان:
رضا محمدعلی رجب *
اصفهان خیابان کاوه کوی شهید رجایی مجتمع مسکونی ادیب واحد 26
چکیده مقاله:
یکی از موضوعات مهمی که همیشه در سیاست خارجی ما وجود داشته و پس از برجام مورد توجه بیشتر قرار گرفته، رابطه ایران با قدرت‌های بزرگ و منطقه ای است. روابط ایران و قدرت های بزرگ اهمیت و موضوعیت دارد به خاطر اینکه شرایط ژئوپولتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر کشور ما به گونه ای است که ناگزیر به رابطه با نظام بین الملل و قدرت های بزرگ است. در چارچوب باور فوق، سیاست خارجی کشور را، قلب سیاستهای ملی، قرار داده است. توافق بزرگ، بین ایران و شش قدرت جهانی، در سال ۲۰۱۵ میلادی، و منشاء تحولات و روندهای بسیار قابل ملاحظه در محیط های ملی و بین المللی میباشد. هدف اصلی این مقاله هدف اصلی این مقاله بررسی نقش برجام در پیش بینی پذیر کردن رفتارهای ایران درچارچوب نظریه سازه انگاری است. در واقع به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که برجام چه تأثیری در رفتارهای ایران داشته است؟ فرضیه اصلی این مقاله آن است که با وجود تردید قدرت های بزرگ نسبت کنار گذاردن گفتمان "اسلام انقلابی" توسط ایران، اجرای برجام به موجب نظریه هویت ونت، سطح "پیش بینی پذیری" کنش های ساختار حکمرانی ایران را افزایش داده است و موجبات همراهی بیشتر ایران با آن چیزی شده است که "نظم هنجاری نظام بین الملل" خوانده می شود. اهمیت بررسی این موضوع ناشی از آن است که برجام مهم ترین دستاورد دولت یازدهم شناخته شده و نقش مهمی در سیاست خارجی ایران ایفا خواهد کرد. این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است.
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی: توافق هسته ای(برجام)، سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ایران، هویت
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login