نوسان سیاست خارجی ترکیه در معادلات منطقه ای پس از تحولات اخیر
کد مقاله : 1011-IRFP-FULL
نویسندگان:
ابراهیم فراهانی *
پونک شهرک نفت کوچه بیست و دوم برج سرو طبقه نهم واحد 91
چکیده مقاله:
ترکیه یکی از بازیگران مهم منطقه خاورمیانه است که اتخاذ هرگونه سیاست خارجی آن کشور بر تحولات منطقه تاثیر می گذارد.حزب حاکم عدالت و توسعه بعد از تحولات عربی با تغییر رفتار در سیاست خارجی ، با معرفی الگوی حکومت اسلام مدرن در پی نفوذ و بازگشت مقتدرانه به خاورمیانه بود.با شروع دومینوی تغییرات در کشورهای عربی ، ترکیه بدنبال تاثیر بیشتر در آینده حکومت ها ، از استراتژی تنش صفر فاصله گرفت .تحولات در مصر و ادامه بحران در سوریه و عراق دلیل نوسان سیاست خارجی ترکیه از سال 2010 تا 2016 بوده است.ترکیه برای تغییر در سیاست خارجی با تغییر تاکتیک با استفاده از استعداد ژئوپولتیک و ژئواکونومیک عمل کرده است .رفتار این بازیگر مهم با توجه به تحولات ،با نظریه نو واقع گرایی تحلیل می شود.نو واقع گرایی سطح تحلیل را دولت و ساختار در نظر می گیرد.با توجه به اینکه تحولات روابط بین الملل به صورت چرخه ای و ادواری انجام می پذیرد،این باورها دگرگون نمی شود اما اصلاحات پذیر است،این پژوهش در پی آن است که به این پرسش پاسخ دهد که دلیل چرخش و نوسانات سیاست خارجی ترکیه با توجه به نظریه نو واقع گرایی چه توجیهی دارد.معمای امنیت ترکیه در منطقه کدام کشور است و واقع گرایی تدافعی چگونه می تواند به رهایی از معمای امنیت به این کشور کمک کند و رفتار ترکیه به عنوان یک بازیگر چه هدفی را دنبال می کند .
کلیدواژه ها:
نو واقعگرایی ، معمای امنیت ، ساختار ،سیاست خارجی ،واقعگرایی تدافعی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
login