عوامل همگرایی و واگرایی میان ایران و عربستان و بازتاب آن بر تحولات منطقه خاورمیانه
کد مقاله : 1015-IRFP-FULL
نویسندگان:
علیرضا ابراهیمی *
لرستان.کوهدشت.بلوار مالک اشتر روبروی دانشگاه پیام نور
چکیده مقاله:
جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی دو قدرت مهم در منطقه خاورمیانه محسوب می شوند که هر یک درپی افزایش نفوذ خود در این منطقه و نیز در جهان اسلام هستند. این موضوع خود موجب رقابتی روز افزون بین دو کشور از دیرباز بوده است، هر چند بعد از انقلاب اسلامی این رقابت در حوزه نفوذ و تأثیرگذاری در میان کشورهای اسلامی بیشترشده، اما در کل رقابت میان دو کشور بر سیر روابط فی مابین تأثیر بسزایی داشته است. در مسیر این روابط گاه دو کشور بر سر مسائل منطقه ای، فرهنگی، سیاسی و مذهبی در مقابل یکدیگر ایستاده اند و گاه بر سر منافع مشترک با هم همکاری کرده اند.در این مقاله، با استفاده از روش شناسی توصیفی_تحلیلی و و بر پایه نظریات واقع گرایی، سازه انگاری ،ابتدا عوامل همگرایی و واگرایی دو کشور مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده که تاثیر این عوامل بر اینده روابط فی مابین دو کشور مورد واکاوی قرار گیرد. یا اینکه آیا می توان در آینده شاهد روابط نزدیکتر میان دو کشور بود؟ در پاسخ به سوال اصلی از جمله عوامل مهم همگرایی: اسلام، پیوستگی جغرافیایی، اوپک، و از جمله عوامل مهم واگرایی: تضادهای ایدئولوژیک، اختلافات فرهنگی، قومی و مذهبی، تحولات منطقه ای ، مساله هسته ای جمهوری اسلامی ایران، می باشد. و در پاسخ به سوال بعدی، به نظر می رسد در صورت عدم رعایت سیاست صحیح منطقه ای در قبال یکدیگر، تقابل منطقه ای ایران و عربستان منجر به بروز خشونت های مذهبی گسترده تری در منطقه خاورمیانه خواهد شد.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: ایران، عربستان، همگرایی، واگرایی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login