بررسی عوامل مؤثر بر سیاستگذاری خارجی ایران در دریای خزر
کد مقاله : 1017-IRFP-FULL
نویسندگان:
سعید خاوری نژاد *1، محمد علی صادقی2
1رشت، فلکه گاز، کوچه برازنده، پلاک 58
2شهردار ماکلوان
چکیده مقاله:
این اثر چشم انداز سیاست خارجی ایران را در پرتو فرصت ها و چالش های گوناگون موجود در دریای خزر، با هدف شناسایی مهم ترین عوامل منطقه ای جهت دهنده به سیاست خارجی این کشور مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس یافته ها، مهم ترین عوامل منطقه ای تعیین کننده سوگیری سیاست خارجی ایران در خزر و در قبال همسایگان شمالی، در قالب چهار گروه از فرصت ها و چالش های سیاسی ـ حقوقی (رژیم حقوقی خزر و اختلافات مرزی)، ژئوپولتیک انرژی (منابع و خطوط انتقال نفت و گاز)، منابع زیستی (ماهیان خاویاری) و نظامی ـ امنیتی (تقویت نیروی دریایی و حضور بیگانگان) شناسایی می شوند. در نتیجه می توان عنوان کرد که هر گونه سیاستگذاری در این منطقه با توجه به ارزیابی و تحلیل عوامل چهارگانه فوق امکان پذیر خواهد بود که در موازنه محوریت منافع ملی از یک سو و لزوم همگرایی منطقه ای از سوی دیگر، سمت و سو پیدا خواهد کرد.
کلیدواژه ها:
دریای خزر، سیاست خارجی، رژیم حقوقی، نفت و گاز، خطوط لوله، ماهیان خاویاری، نیروی دریایی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login