بررسی مقایسه ای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عربستان در تحولات بحرین
کد مقاله : 1028-IRFP-FULL
نویسندگان:
رضا سیمبر *1، مرتضی رحیمی2
1رشت : کیلومتر 6 جاده تهران،مجتمع آموزشی دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی گروه علوم سیاسی
2ایلام-خیابان سعدی شمالی
چکیده مقاله:
مقاله حاضر سعی دارد به بررسی مقایسه ای سیاست خارجی ایران و عربستان در قبال تحولات بحرین بپردازد. سوال اصلی این گونه مطرح شده است که در یک نگاه مقایسه ای چگونه می توان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان در قبال تحولات بحرین را تحلیل کرد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که ایران و عربستان در سیاست خارجی راهبردیشان نسبت به بحرین با تضاد منافع و تعارضات ارزشی مواجه هستند . نوع روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی است که سعی می شود با استفاده از نظریه رئالیسم تهاجمی جان مرشایمر به بررسی موضوع پرداخته شود.nتحولات بحرین به دلایل مختلف هم برای ایران و هم برای عربستان از اهمیت زیادی برخوردار است. وجود اکثریت شیعی، حضور ناوگان پنجم دریایی آمریکا، استفاده از عامل سرکوب توسط عربستان و... از مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر تقابل ایران و عربستان در تحولات بحرین است. دو کشور سعی دارند با استفاده از توانمندیهای خود، ضمن تقویت امنیت، قدرت دیگری را کاهش دهند تا منافع ملی خود را تامین کنند. برخلاف عربستان که سعی دارد با استفاده از راهبردهای سخت افزاری در تحولات بحرین نقش آفرینی کند، جمهوری اسلامی ایران با استفاده از عنصر شیعی به عنوان متغیر اصلی در سیاست خارجی خود در قبال تحولات بحرین سعی دارد به اهداف و منافع منطقه ای خود دست یابد. این عامل را می‌توان، یک عامل تأثیرگذار بلندمدت و تدریجی در‌ جامعه‌ شیعی بحرین قلمداد کرد که بـستر تـحول فکری و فرهنگی در این کشور را به همراه آورده است.
کلیدواژه ها:
تحولات بحرین، جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی، عربستان، نظریه رئالیسم تهاجمی جان مرشایمر
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
login