بررسی امکان و دلایل رویگردانی ترکیه از ائتلاف غربی- عربی در بحران سوریه
کد مقاله : 1030-IRFP-FULL
نویسندگان:
آسیه مهدی پور *
اهواز- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- گروه علوم سیاسی
چکیده مقاله:
بررسی امکان رویگردانی ترکیه از ائتلاف غربی-عربی (آمریکا ،عربستان ،ترکیه وقطر) و دلایل پیوستن به محور مقاومت (روسیه،ایران ) در بحران سوریه مساله کانونی پژوهش حاضر است.بعد از گذشت بیش از 5 سال از آغاز جنگ داخلی در سوریه و مداخله کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی ، دو محور یکی در طیف مخالفت با ماندن بشار اسد و سوریه یکپارچه به نام ائتلاف غربی- عربی ،در رأس آن آمریکا و عربستان و ترکیه و دیگری طیف موافقان دولت سوریه و تمامیت ارضی این کشور یعنی محور مقاومت در رأس آن روسیه و ایران شکل گرفته است . در این میان طی ماههای اخیر برخی اقدامات عملی و اظهار نظر مقامات ترکیه نشان می دهد که احتمال گسست این کشور مهم از ائتلاف غربی- عربی قوت گرفته است. سستی و ضعف آمریکا در حل بحران سوریه،حمایت علنی آمریکا از ناسیونالیسم کردی در منطقه و استقلال کردهای سوریه،شکست سیاست های دولت اردوغان در بحران سوریه، موضع گیری غرب و عربستان در واکنش به کودتای نافرجام 15 ژوئیه 2016 در ترکیه و همچنین مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم اقتصادی ترکیه توسط روسیه از جمله دلایل چرخش تاکتیکی در سیاست منطقه ای ترکیه در قبال بحران سوریه محسوب می شود. این پژوهش در چارچوب نظریه نوواقع گرایی تدافعی و با روش تحلیلی توصیفی به تحلیل و بررسی این موضوع پرداخته است. از رهگذر نوواقع گرایی تدافعی می توان گفت نگرانی ترکیه از برهم خوردن موازنه قدرت در منطقه از طریق موازنه سازی برون گرا به حفظ و توسعه قدرت منطقه ای خود مبادرت ورزد.
کلیدواژه ها:
ترکیه، بحران سوریه، ائتلاف غربی –عربی، محور مقاومت، نوواقع گرایی تدافعی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login