بررسی عوامل جغرافیایی و اجتماعی-فرهنگی تشدید کننده ی بنیاد گرایی در منطقه خاورمیانهn(مطالعه ی موردی کشور یمن)
کد مقاله : 1034-IRFP-FULL
نویسندگان:
مصطفی علی اکبریان هاوشکی *1، مرتضی ابازری2
1استان اصفهان، شهرستان شهرضا، خیابان پاسداران، چهل دست گاه ابتدای فرعی 35 پلاک 86178-37949
2استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
چکیده مقاله:
جغرافیا به دلیل اهمیتی که دارد، تنها نباید آن را به عنوان «عاملی» محدود دانست، بلکه به عنوان یکی از پایه های قدرت سیاسی به شمار آورد. جغرافیا گرچه می تواند موجب انسجام اجتماعی و وحدت گروه ها و کشورها گردد اما از سوی دیگر قادر به وسعت بخشیدن و ژرفتر ساختن شکاف های اجتماعی نیز هست. این پژوهش در پی دسترسی به شناختی از تاثیر جغرافیا و عوامل موثر آن بر بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه است. به نظر می رسد که نقش ژئوپلیتیک و ویژگی‌های استراتژیک خاورمیانه در همگرایی و عدم همگرایی امنیتی کشورهای خاورمیانه سهم به سزایی دارد. هدف این پژوهش آشنایی پیدا کردن با ویژگی‌های ژئواستراتژیک خاورمیانه بخصوص در یمن است. این سوال اصلی را مطرح می کند که عوامل جغرافیایی و اجتماعی تشدید کننده بنیاد گرایی در منطقه خاورمیانه کدامند؟ و این سوال فرعی در بر دارد که تاثیر جغرافیا بر عوامل محدود کننده قدرت در کشور یمن چیست؟ و این فرضیه را به آزمایش می گذارد که: عواملی مثل موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی، خطوط مرزی، عوامل انسانی و بحران آب باعث دور شدن کشورهای خاور میانه و گروههای اجتماعی مردم یمن از هم می شود. در این راستا روش مطالعه این پژوهش، تحلیلی-توصیفی است.
کلیدواژه ها:
کلیدواژه: جغرافیا، بنیادگرایی، خاورمیانه، یمن، قیبیله گرایی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login