نقش دیپلماسی انرژی دولت یازدهم در ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
کد مقاله : 1044-IRFP-FULL
نویسندگان:
علی قدیم ملالو *1، شهره بکان2
13777113111
2دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:
دیپلماسی انرژی یک الگوی قوی و برنامه کارآمد است که بازارهای مهم انرژی در جهان را شناسایی کرده و به دولت ها قدرت تصمیم گیری بیشتری برای کسب قدرت در مواجهه با دیگر کشورها می دهد. از آن جایی که کشورها در نظام بین الملل به دنبال تامین منافع ملی خود هستند و با توجه به اینکه انرژی سهم قابل ملاحظه ای در محاسبه قدرت ملی کشورها را به خود اختصاص می دهد. ضعف در تامین امنیت انرژی، کشورها را با مشکلات عدیده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجه می کند. با توجه به اینکه دولت یازدهم با انجام توافق هسته ای، راهبرد نوینی را در عرصه سیاست خارجی در پیش گرفته است و به عنوان کشوری تاثیر گذار در منطقه خاورمیانه که سرشار از منابع غنی انرژی است می تواند برای ارتقای امنیت ملی خود از ابزارهایی همچون دیپلماسی انرژی بهره گیری کند تا از این طریق بتواند سهم خود در بازارهای انرژی را افزایش دهد و از طریق اجماع سازی منطقه ای در حوزه انرژی، امنیت ملی خود را نیز ارتقا دهد. حال سوال اصلی پژوهش این است که با توجه به دیپلماسی فراگیر دولت یازدهم در عرصه تعامل بین المللی، دیپلماسی انرژی این دولت، چگونه می تواند باعث ارتقاء امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شود.
کلیدواژه ها:
دیپلماسی انرژی، دولت یازدهم، امنیت ملی، نظام بین الملل
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login