فرصت ها و چالشهای روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان
کد مقاله : 1049-IRFP-FULL
نویسندگان:
ثمین سلیمان نژاد *
خیابان کریمخان خیابان خردمند شمالی خیابان دهم پلاک 5 طبقه اول
چکیده مقاله:
کشور جمهوری آذربایجان نقش بسزا و تعیین کننده ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد اما روابط این دو کشور دارای فراز و نشیب های بسیاری می باشد.ما نیز در این مقاله درصدد یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش هستیم که علت اصلی سردی و تیرگی روابط میان این دو کشور چیست؟ فرضیه ما نیز ، دخالت قدرتهای فرامنطقه ای بعنوان مهمترین عامل در سردی روابط میان دو کشور مطرح شده. اکنون هدف ما ، بررسی پیشینه روابط ایران و آذربایجان ،برشمردن و توضیح علل اصلی عدم گسترش روابط و هم چنین ارائه و پیشنهاد راهکارهایی در جهت بهبود روابط میان این دو کشور می باشد. روش گردآوری اطلاعات در تحقیق پیش رو کتابخانه ای بوده و چارچوب تحلیلی سازه انگاری برای این پژوهش انتخاب شده است . امید بر آن است که این نوشتار زمینه شناختی مناسبی را برای درک مسائل جاری و آتی در روابط دو طرف به وجود آورد
کلیدواژه ها:
جمهوری اسلامی ایران،جمهوری آذربایجان،روابط دو کشور،قدرتهای فرامنطقه ای، امریکا، اسرائیل، روسیه،سازه انگاری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login