آینده روابط ایران و عربستان رویارویی یا همکاری
کد مقاله : 1050-IRFP-FULL
نویسندگان:
اسماعیل بابایی *
5865117589
چکیده مقاله:
آینده روابط ایران و عربستان رویارویی یا همکاریrnاسماعیل بابایی rnصادق جزینی زاده rnچکیدهrnrnجمهوری اسلامی ایران و عربستان دو کشور مهم و تاثیر گذار حوزه خلیج فارس و منطقه ژئواستراتژیک خاورمیانه محسوب می شوند . این دو کشور با دارا بودن ذخایر عظیم نفتی و گاز و موقعیت استراتژیک در منطقه از اهمیت زیادی برخوردارند . به موازات پیروزی انقلاب اسلامی ، روابط ایران و عربستان به عنوان دوقدرت منطقه ای به واسطه دلایلی نظیر زعامت ایران و عربستان بر جهان اسلام ، رهبری شیعه /وهابیت بر منطقه و غرب گرایی/ غرب ستیزی دو کشور ، به سمت رویکرد متعارضی حرکت می کنند ،در این مقاله سعی بر این است با استفاده روش توصیفی و تحلیلی به این سوال که روابط ایران و عربستان با توجه به مذهب و نوع نگاه به غرب ، دور نمای روابط ایران و عربستان در ابعاد اقتصادی ، انرژی ، امنیتی و سیاسی چگونه می باشد ؟ ، بی ثباتی در عراق و افغانستان ، افراط گرایی ، تروریسم ، رقابت تسلیحاتی ، امنیت انرژی از جمله چالش هایی است مورد توجه است .با توجه به مشکلات زیر بنایی و چالش های ذکر شده دو کشور ، و رقابتی که برای بدست آوردن قدرت منطقه ای بین دو کشور وجو دارد این موارد روابط دو کشور را به سوی رویاروی و تضاد منافع می کشاند.
کلیدواژه ها:
کلید واژگان : ایران ، عربستان ، انرژی ، چالش ها ، غرب ، مذهب
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login