تأثیر منازعات داخلی سوریه بر مجموعه امنیتی خاورمیانه n"مطالعه موردی ایران(2015 ـ 2011)"nnدکتـر احمـد جـانـسیز nمـهرداد علـه پـور nمعصومه میرزایی
کد مقاله : 1053-IRFP-FULL
نویسندگان:
مهرداد عله پور *1، احمد جانسیز2، معصومه میرزایی3
130 متری باهنر، پشت باشگاه تختی، کوچه شهید پیریایی (میلاد یکم)، پلاک 12
2استادیار دانشگاه گیلان
3دانشجوی ارشد روابط بین الملل
چکیده مقاله:
منطقه استراتژیک خاورمیانه در دهه های آغازین قرن 21 بنا به دلایلی چون منازعات و تنش های سیاسی در مقیاس استراتژیک و مبتنی بر منافع قدرت ها حساس ترین و مهم ترین دوران تاریخی خود را سپری می کند. از جمله منازعات و تنش های بسیار مهمی که طی سالیان اخیر نه تنها بر معادلات قدرت در مجموعه امنیتی خاورمیانه بلکه بر راهبردهای بازیگران این منطقه تأثیرگذار بوده، بی ثباتی های ناشی از بحران سیاسی ـ امنیتی سوریه می باشد که در پرتو آن ضریب امنیت ملی و منطقه ای ایران تحت الشعاع قرار گرفته است. حال با توجه به این موارد سؤالی که نگارندگان پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با به کارگیری نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای درصدد پاسخ به چرایی آن برآمده اند این است که منازعات و تهدیدات سوریه چه تأثیری بر امنیت ملی و منطقه ای ایران داشته است؟ و اینکه با توجه به مقدورات و محذورات پیش روی ایران در بحران سوریه، آینده بحران مذکور چه فرصت ها و چالش هایی را برای ایران به همراه خواهد داشت؟ طبق یافته های پژوهش حاضر با تداوم بحران سوریه، امنیت منطقه ای ایران با تهدیدات و چالش های ژرفی از جنس تضعیف محور مقاومت، شکل گیری و تشدید تنش های فرقه ای و مذهبی و بالاگرفتن رقابت تسلیحاتی در منطقه مواجه شده است که نیازمند آن است تا مقامات تهران با اتخاذ استراتژی واقع بینانه چالش های به وجود آمده را تبدیل به فرصت کنند و به تثبیت جایگاه استراتژیک خود در منطقه بپردازند.
کلیدواژه ها:
مجموعه امنیت، خاورمیانه، ایران، سوریه، ژئوپلیتیک
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login