نقش سوء‌برداشت‌ها در تشدید تنش میان ایران و عربستان
کد مقاله : 1055-IRFP-FULL
نویسندگان:
سعید شکوهی *
خیابان وزراء، خیابان هفتم، شماره 14
چکیده مقاله:
چکیدهnتنش در روابط ایران و عربستان به اوج خود رسیده است. گروهی از صاحب‌نظران دلیل اصلی این منازعه را عوامل ایدئولوژیک و گروهی دیگر عوامل ژئوپلتیک می پندارند. دیدگاه ترکیبی دیگری نیز وجود دارد که هر دو عامل را در کنار هم، دلیل تشدید منازعه در روابط دو کشور می‌داند. موضوعی که توجه چندانی در پژوهش ها به آن نشده، عامل سوءبرداشت‌ها در روابط دو کشور و نقش آن در تشدید تنش‌هاست. نوآوری این پژوهش، پرداختن به نقش سوءبرداشت‌ها در روابط دو کشور بوده و دنبال پاسخ دادن به این سوال است که سوءبرداشت‌ها در روابط بین ایران و عربستان چه تأثیری گذاشته اند؟ در این راستا، از مدل‌های نظری نظریه‌پردازانی همچون رابرت جرویس، جک لوی و آرتور استاین استفاده خواهد شد. روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است. از این روش برای بررسی دیدگاه‌های نخبگان سیاسی و نظامی دو کشور در ارتباط با یکدیگر و سوءبرداشت‌های احتمالی آنها بهره گرفته خواهد شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که سوءبرداشت‌ها در روابط میان ایران و عربستان در چند حوزه تأثیرگذار و قابل توجه بوده و به تشدید تنش ها کمک کرده اند: 1) سوءبرداشت از توانمندی‌های خود و دشمن، شامل: اغراق در برآوردِ توانمندی نظامی خود و ناچیز شمردن توانمندی نظامی دشمن؛ 2) سوءبرداشت از برداشت‌های دشمن: اغراق در دشمنیِ دشمن؛ و 3) سوءبرداشت‌ از نیت‌ها و رفتارهای احتمالی کشورهای ثالث. در متن اصلی مقاله، ضمن بررسی این موارد، به شرایط کاهش این سوءبرداشت‌ها و افزایش احتمال بهبود روابط دو کشور خواهیم پرداخت.
کلیدواژه ها:
کلیدواژه‌ها: سوءبرداشت‌، ایران، عربستان، منازعه، توانمندی نظامی، دشمن
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
login