فرصت‌سنجی پیامدهای شکل‌گیری جنبش‌های اسلامی منطقه خاورمیانه برای جمهوری اسلامی ایرانnمطالعه موردی گروهک تکفیری داعش
کد مقاله : 1072-IRFP-FULL
نویسندگان:
رسول صفی زاده *1، خلیل الله سردارنیا2
17991936671
2دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
چکیده مقاله:
بروز جنبش‌های اسلامی و سلفی‌گری در منطقه خاورمیانه به یکی از مهمترین ویژگی‌های این منطقه تبدیل شده است و بر همین اساس منطقه خاورمیانه را بیش از پیش با این جنبش‌ها و تحولات اسلامی می‌شناسند، داعش نیز یکی از مهمترین جنبش‌های بنیادگرا و سلفی-تکفیری موجود در این منطقه می‌باشد که با هدف بازگشت به اسلام راستین و ایجاد حکومت اسلامی به وجود آمده است. در این میان یکی از مهمترین کشورهای منطقه خاورمیانه که در تحولات اخیر نقشی فعال داشته، جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. از این رو در این نوشتار نگارنده درصدد است تا با بهره‌گیری از رویکرد تحلیلی-توصیفی و تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی، به این سوال پاسخ دهد که جنبش‌های اسلامی و بنیادگرایی چون داعش چه فرصت‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایران رقم زده‌اند؟ که در راستای پاسخ به این سوال مجموعه‌ای از فرصت‌ها در سه سطح تحلیل ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی همچون افزایش احساسات ناسیونالیستی شیعه در داخل، عملیاتی شدن آموزش‌ها و تجربه جنگ‌های چریکی در صحنه نبرد، فراهم کردن فرصت اقتصادی برای ایران، اثبات قدرت و توانایی منطقه‌ای ایران و ناتوانی غرب در مبارزه با داعش، هماهنگی و انسجام سیاسی در عراق و وحدت گروه‌های شیعی کشورهای مختلف، تقویت ارتباطات سیاسی و فرهنگی ایران و عراق، تغییر نگاه به جبهه مقاومت، مشروعیت حضور ایران در سوریه و عراق، نشان دادن سیاست خارجی موفق ایران و پیشبرد برنامه هسته‌ای آن، ارتقا جایگاه مرجعیت دینی تشیع و به حاشیه راندن نگاه تروریستی به ایران بررسی می‌شوند.
کلیدواژه ها:
خاورمیانه، داعش، جنبش‌های اسلامی، تروریسم، بنیادگرایی اسلامی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login