الگوی رفتاری قدرتهای منطقه ای در مدیریت بحرانهای خاورمیانه مورد مطالعه سوریه
کد مقاله : 1074-IRFP-FULL
نویسندگان:
قدرت احمدیان1، ندا کهریزی *2
1عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
222بهمن.گلریزان.کوچه عرفان.فرعی ادب
چکیده مقاله:
از مارس 2011که تظاهرات بر ضد دولت در سوریه دامن گرفت،کمتر کسی تصور میکرد که این اعتراضات به بحرانی چنین عظیم تبدیل شودکه علاوه بر قدرتهای منطقه ای دستاویزی دیگر برای حضور قدرتهای فرامنطقه ای نیز شود.ازاغاز بحران تاکنون که 5سال از شروع آن میگذردتلاشهای بسیاری ازسوی مجامع بین المللی وازسوی قدرتهای منطقه وفرامنطقه ای برای حل آن انجام گرفته،اما نه تنها این بحران اسفبار مدیریت نشده بلکه رفته رفته تعمیق یافته وابعاد گسترده تری را دربرگرفته است.اقدامات برای حل بحران طیفی از تلاشهای دیپلماتیک واقدامات نظامی را شامل شده است اما این راه حلها هرروزه به بن بست میرسدوبرشمار تلفات،پناهندگان وآسیب دیدگان این مناقشه افزوده میگردد.nمسئله ای که در این مقاله مطرح شده است درپی پاسخ به چرایی تشدید بحران است.درواقع پرسش اصلی آن است که با توجه به رهیافتهای چهارگانه پارادایم رئالیسم(سیاست قدرت محور،هژمونیک،جامعه بین الملل،موازنه قوا)در مدیریت بحرانهای امنیتی والگوهای رفتاری نشات گرفته از این رهیافتها(رفتار تهاجمی،رفتار بدون ملاحظه،رفتار مسئولانه وقاعده مند،رفتار مبتنی بر خویشتنداری)علت اصلی تداوم ناامنی وتشدیدبحران سوریه چیستnدر پاسخ به سؤال فوق حسب چارچوب نظری وبا توجه به دیدگاه بنجامین میلر،این فرضیه مطرح میشودکه علت تداوم بحران در سوریه فقدان تجانس الگوی رفتاری بازیگران منطقه ای(عربستان،ایران،ترکیه)است.این الگوهای رفتاری نامتجانس نه تنها به حل بحران کمک نکرده بلکه آن را تعمیق بخشیده است.
کلیدواژه ها:
بحران سوریه،تعمیق بحران،الگوی رفتاری نامتجانس،قدرتهای منطقه ای،مدیریت بحران
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login