اقتصاد سیاسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال روسیه پس از جنگ سرد
کد مقاله : 1087-IRFP-FULL
نویسندگان:
عبدالحمید قلی زاده *1، سمیه محبی2
1خراسان شمالی-اسفراین-خیابان امام رضا(ع)، امام رضا36-پلاک 28
2عضو هیات علمی دانشگاه
چکیده مقاله:
روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه در دوره پس از پایان جنگ سرد تحت تاثیر مولفه های گوناگون از فراز و نشیب های فراوانی برخوردار بوده است. علاوه بر ملاحظات و الزامات جبری ژئوپلیتیک نظیر متغیر همجواری، توسعه روابط دو کشور در سال های گذشته محصول و معلول شمار دیگری از متغیرهایی بوده است که تحت تاثیر شرایط و ساختارهای اقتصادی و سیاسی داخلی و ضوابط حاکم بر اقتصاد و سیاست بین الملل قوام یافته اند. در این راستا سوال اصلی نوشتار پیش رو این است که اقتصاد سیاسی سیاست خارجی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران نسبت به روسیه چیست و چگونه توضیح داده می شود؟ به عنوان پاسخی موقت فرضیه پژوهش مدعی است که اقتصاد سیاسی سیاست خارجی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در قبال روسیه در طول سال های پساجنگ سرد متاثر از شرایط داخلی و استلزامات ناشی از ساختارهای نظام بین الملل، راهبردی، نسبتا پایدار و مبتنی بر عملگرایی و در مقابل سیاست خارجی روسیه نسبت به ایران تاکتیکی، همراه با نوسان و مصلحت گرایانه بوده است. روش پژوهش در این نوشتار توصیفی، توضیحی و تحلیلی با بهره گیری از رهیافت اقتصاد سیاسی است.
کلیدواژه ها:
سیاست خارجی، ساختار نظام بین الملل، اقتصادسیاسی بین الملل، دوره پساجنگ سرد.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
login