فرصت ها و چالش های موجود در روابط ایران با کشور های آسیای مرکزی و قفقاز
کد مقاله : 1090-IRFP-FULL
نویسندگان:
سهیلا آشنایی *1، مرتضی اشرفی2
1اصفهان خ کاوه خ اشراق بن بست سادات مجتمع اشراق طبقه سوم
2استاد دانشگاه
چکیده مقاله:
انقلاب اسلامی ایران تاثیرات عمیقی در حیات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مسلمانان آسیای مرکزی و قفقاز به جا گذارده، بعد از گذشت بیش از سه دهه از فعالیت های جمهوری اسلامی ایران در این منطقه، لازم است تا به چالش ها و فرصت های پیش روی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته شود.n هدف پژوهش، بررسی و تبیین وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این منطقه است، همچنین درصدد شناسایی موقعیت و جایگاه ایران در منطقه بوده و می خواهیم در انتهای کلام خود، تحلیلی واقع بینانه از شرایط کنونی و آینده پیش روی جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر چالش ها و فرصت هایی که در آسیای مرکزی و قفقاز برای ایران متصور است، ارائه دهیم.nتحقیق حاضر به دنبال بیان تحلیلی از وضعیت منطقه آسیای مرکزی و قفقاز بوده؛ به بیان نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های پیش روی جمهوری اسلامی ایران در قبال این منطقه و ارائه راهبرد های برون رفت از شرایط موجود به سمت رشد و توسعه همه جانبه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به منطقه مذکور می پردازد.nجایگاه جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز، با توجه به وسعت و وجود قومیت های مسلمان نشین در این منطقه و اشتراک هایی که میان ایران و کشور های آسیای مرکزی و قفقاز وجود دارد ،تبیین واقع بینانه شرایط سیاست خارجی ایران در این منطقه بسیار قابل توجه بوده و بررسی کار ما نیز ضرورت این اهمیت و جایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی ایران را بیشتر نمایان خواهد کرد
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی: جمهوری اسلامی ایران، دین اسلام، سیاست خارجی،آسیای مرکزی، قفقاز
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login