مقایسه سیاست های قدرت نرم ایران و قدرت های منطقه ای و بین المللی در آسیای مرکزی در حوزه ی آموزش
کد مقاله : 1092-IRFP-FULL
نویسندگان:
علی دهقانی عشرت آباد *
اصفهان نایین بولوارجهاد خیابان کارگر نبش کوچه سوم پلاک 2
چکیده مقاله:
کشورهای آسیای مرکزی از دیرباز مورد توجه قدرت های منتطقه ای و بین المللی بوده است. یکی از جنبه های تاثیرگذاری و قدرت نرم قدرت های بزرگ در حوزه ی مبادلات فرهنگی و آموزشی می باشد. در این مقاله بصورت مقایسه ای سیاست های چین، ترکیه، ایران، روسیه و آمریکا در آسیای مرکزی در شکل گیری حس مشترک و هویت ایده آل تمدن های ذکر شده بیان می شود. نحوه ی اعمال این سیاست ها و عکس العمل نخبگان سیاسی این کشورها بررسی می شود. هدف از این پژوهش شناسایی نقاط ضعف عملکرد ایران در این حوزه و بیان نقاط قوت و تجربیات موفق رقبای منطقه ای می باشد. در پایان موارد زیر به عنوان نتیجه ی پژوهش بیان می شود: در سالهای اخیر نقش چین در این حوزه افزایش یافته و علت عدم موفقیت ایران در این زمینه به سبب ترس از جرقه های رشد هویت دینی بعنوان تهدیدی برای کشورهای شوروی سابق مخصوصا تاجیکستان می باشد. ترکیه سیاست های فعالی در حوزه ی فرهنگی و آموزشی با این کشورها آغاز کرده و این کشورها استراتژی های مختلفی در قبال تعهدات ترکیه دارند. پتانسیل های مسکو جهت اعمال قدرت نرم در منطقه و نمونه های آن ذکر شده است.در پایان نیز نقش آمریکا و فعالیت های دانشگاه ها و مراکز آمریکایی در گسترش ایدئولوژی در این کشورها بررسی می شود.
کلیدواژه ها:
ایران، قدرت نرم، سیاست خارجی، سیستم آموزشی، آسیای مرکزی،
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
login