ناکامی تحقق دولت-ملت مدرن در عراق و پدیده ی داعش
کد مقاله : 1122-IRFP-FULL
نویسندگان:
حمید زارعی *1، رامینا اردلان2
1ورامین، خیابان بهشتی، خیابان بیهقی، کوچه علی اصغر٢، پلاک ٤
2قیطریه.میدان کتابی خیابان شهید برادران سلیمانی شرقی بن بست پرستو بن بست توحید پلاک۸ واحد۸
چکیده مقاله:
علی رغم آنکه نزدیک به یک قرن از شکل گیری دولت-ملت عراق می گذرد و بعد از سقوط صدام و شکل گیری نظام سیاسی جدید انتظار می رفت که اوضاع سیاسی این کشور نسبت به گذشته بهبود یابد، اما عراق دچار نا امنی و نفوذ نیروهای تروریستی مانند داعش شد. کشور عراق بر خلاف وجود منابع فراوان طبیعی و موقعیت ژئوپولیتیک مناسب، در حفظ تمامیت ارضی، جلوگیری از دخالت کشورهای دیگر، مهار جنگ داخلی و جدایی طلبی گروه های مختلف ناکام مانده است. این مقاله به روش تحلیلی درصدد پاسخ به این سوال است که چرا کشور عراق با وجود دولت مدرن و ارتش ملی هنوز از تامین امنیت که یکی از الزامی ترین کارویژه ی های دولت-ملت مدرن است، در مقابل گروه های تروریستی مانند داعش ناکام مانده است؟ فرضیه ی ما آن است که ویژگی های دولت-ملت مدرن مانند: مشارکت گروه ها و احزاب، انفکاک ساختاری دولت، توزیع کارآمد منابع، برگزاری انتخابات منظم و ادغام دولت مرکزی در تمام سرزمین، هنوز در مورد عراق نهادینه نشده است. نتیجه آنکه، تا زمانی که کشور عراق نتواند شاخص های فوق را در خود نهادینه کند؛ در جلب مشارکت گروه های مختلف قومی و مذهبی ناکام می ماند، بهره وری کاهش می یابد، و به رکود اقتصادی و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری می انجامد. این امر باعث ایجاد تبعیض و حس نارضایتی در اقشار مختلف، و نهایتا پیوستن اقشار ناراضی به گروه های تروریستی مانند داعش، که در منطقه ی غرب آسیا فعال اند را، در پی دارد.
کلیدواژه ها:
کلید واژه: عراق، دولت-ملت مدرن، داعش، نهادینگی سیاسی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login