بررسی مواضع قدرت های بزرگ در تحولات سیاسی آفریقا از مداخله تا همکاری با تاکید بر سیاست خارجی ج.ا.ایران
کد مقاله : 1132-IRFP-FULL
نویسندگان:
محمد حاجی حسینی *1، بهنام حاجی حسینی2، مهدی عباسی سرمدی3
1شهرستان بویین زهرا-شهر شال-شهرک طزرک-خ شهید حاجی حسینی پلاک 3
2کارشناس
3استادیار گروه جغرافیای دانشگاه خوارزمی
چکیده مقاله:
منطقه آفریقا در طول تاریخ همواره شاهد حوادث وتحولات بزرگی بوده است این قاره به دلیل داشتن منابع ومعادن غنی طبیعی از یک جهت وبه دلیل داشتن 54 کشور که حدودا یک سوم از اعضای سازمان ملل را تشکیل می‌دهند در جهان از اهمیت سیاسی بالایی برخوردار است. در ضمن 60درصد افراد این قاره مسلمان می باشند، که همین امر می تواند نقطه عطفی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باشد واز نظر اقتصادی نیز با توجه به وجود امکانات بالقوه آفریقا، ج.ا.ایران در آینده می‌تواند بخشی از نیازهای وارداتی خود را تامین نموده و بسیاری از کالاها را ارزان‌تر از مشابه آن خریداری نماید. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی مواضع قدرت های بزرگ مداخله گر وتاثیرگذار در این تحولات وچالشها با تاکید بر سیاست خارجی ایران می باشد و به فرصت های موجود برای ایران در این روابط نیز اشاره خواهد شد. و همچنین تلاش می شود تا به این پرسش اساسی که «مواضع دولت های بزرگ در قبال تحولات سیاسی اخیر در آفریقا از مداخله بشر دوستانه تاهمکاری وروابط با این قاره بر مبنای چه اهداف ومنافعی اتخاذ شده است؟» پاسخ مستدل ارائه شود. مقاله از نظر روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات اسنادی و کتابخانه‌ای است. طبق اسناد موجود یافته ها حاکی از آن است که تعدادی از کشورهای آفریقای دارای جمعیت مسلمان نشین بوده ودر بعضی از سازما نهای موثر مثل کنفرانس اسلامی و جنبش عدم تعهدها با ج.ا.ایران مشارکت داشته واز طرفی چون این کشور زمانی مستعمره قدرت های بزرگ بوده اند؛ واهمه گیر افتادن به استعمار نو را در خود احساس کرده و چندان رضایتی به برقراری روابط با این کشورها را نداشته اند.لذا ج.ا.ایران می تواند در روابط خود با این قاره؛ از این موقعیت بوجود آمده در جهت منافع واهداف خود استفاده نماید و با توجه به یافته های تحقیق سیاست گذاران ایرانی با سیاست گذاری و سرمایه گذاری بر حوزه فرهنگی و آموزشی و رساندن روابط به سطح برد-برد می توانند ذهنیت آفریقایی ها را نسبت به سیاست اعمالی حداکثری تغییر داده و زمینه ساز روابط در سایر حوزه ها باشند.زیرا مناسب ترین حوزه برای برقراری یک رابطه با نتایج مطلوب برای جمهوری اسلامی ایرانی محسوب می شود در این حوزه سعی شود با ساختن مدارس علمی ، مذهبی و گسترش آنها در سرتاسر قاره آفریقا بورسیه دانشجو از آفریقا در دانشگاه های کشور اعزام اساتید به دانشگاه های آفریقا ، در صدور خدمات فنی و مهندسی ،برگزاری همایش ها و سمینار ها با موضوعیت آفریقا و دعوت از نخبگان آفریقا جهت حضور در این همایش ها و سمینارها ، بنابراین با سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی می تواند هم مناسب ترین گزینه برای ما و هم زمینه ساز روابط در دیگر حوزه ها ، باشد .
کلیدواژه ها:
تحولات سیاسی، سیاست خارجی، آفریقا، مداخله بشردوستانه، قدرت ها بزرگ
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login