بررسی تأثیر جهت گیری های روسیه و امریکا بر بحران سوریه
کد مقاله : 1158-IRFP-FULL
نویسندگان:
فاطمه محمودزاده *
شهرک میانرود- استانداری- خیابان گل رازقی- کوچه 5 - پلاک 178
چکیده مقاله:
کشور سوریه که یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه و مسلمان به شمار می رود، در گذشته بخش عمده ای از شام بوده است. این کشور از سال 2011م با تحولات عمده ای روبرو شد. در ابتدا که تحرکات همه گیر و آتش افروز نشده بود، بشار اسد (رئیس جمهور) اقداماتی اصلاحی انجام داد و در پی افزایش دامنه اعتراضات وعده داد اقدامات اصلاحی در چهارچوب های سیاسی، امنیتی، حقوق بشری و اجتماعی انجام دهد که در بعضی از موارد به وعده های خود جامه عمل پوشاند. در این میان و در بحث از هدف اصلی بحران نباید از نقش مؤلفه های بین المللی غافل شد. این بحران به اولویت دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی کشورهای غربی و منطقه ای تبدیل شده است به صورتی که به صحنه تقابل روسیه با امریکا تبدیل شده است. حال در اینجا سعی داریم نقش مؤلفه های بین المللی را با استفاده از نظریه بی ثباتی سیاسی؛ استفاده از روش کتابخانه ای، ابزارهایی چون کتب، مقالات فصلنامه های علمی و سایت های اینترنتی معتبر بررسی نماییم. همچنین با در نظر داشتن این فرض که رقابت دو کشور روسیه و امریکا و تضعیف موضع بشار اسد می تواند به عنوان مؤلفه های بین المللی در ادامه بحران سوریه نقش مؤثری داشته باشند، درصدد یافتن پاسخی برای این سؤال هستیم که روسیه و امریکا به عنوان مؤلفه های بین المللی چه نقشی در ادامه بحران سوریه دارند؟
کلیدواژه ها:
روسیه، امریکا، سوریه، بحران، بی ثباتی سیاسی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login