تقابل و نگاه های متفاوت سیاست خارجی ایران و عربستان در بحران یمن با تکیه بر جنبش شیعیان حوثی یمن
کد مقاله : 1168-IRFP-FULL
نویسندگان:
زوح اله تیموری *1، محمد کاظم کاوه پیش قدم2
1مرودشت - شهرک فرهنگیان - فاز 2 - خیابان زاگرس شمالی - کوچه 3 زاگرس شمالی - کد پستی 7371437473
2هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
چکیده مقاله:
می توان گفت با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57 و نگاهی که جمهوری اسلامی به مسئله اسلام ، شیعه و روابط بین الملل داشت . و خود را سردمدار مبارزه با نظام سلطه تعریف میکرد. از دیدگاه مقامات دولت سعودی انقلاب اسلامی یک نوع تهدید بود که منافع دولت های سنی منطقه را به خطر می انداخت. و باید به هر نحوی این خطر رفع شود. لذا تشکیل شورای همکاری خلیج فارس و کمک به عراق در جنگ با ایران در راستای همین سیاست مقامات سعودی بود. یکی از مناطقی که می توان در آن تقابل سیاست ایران و عربستان را در آن مشاهده کرد یمن است . و نگاه متفاوت ایران و عربستان به جنبش شیعیان حوثی باعث واکنش های متفاوت این دو کشور شده است. که عربستان خود را حامی دولت یمن در برابر شیعیان حوثی تعریف کند . و از آن بر ایران خود را متعهد به حمایت از حوثیان می داند . در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از چارچوب نظری سازه انگاری به بررسی نقش عوامل مادی و انگاره ها و هنجارهای دخیل در تقابل سیاست ایران و عربستان در یمن بپردازیم .
کلیدواژه ها:
ایران ، عربستان ، یمن ، شیعیان حوثی ، سازه انگاری
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
login