تأثیر نفت بر گسترش روابط چین و ایران( مطالعه موردی سالهای2010-2014)
کد مقاله : 1170-IRFP-FULL
نویسندگان:
محمدجواد فتحی *1، علی آزرمی2، مجتبی محجوب3
16841793393
2دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
3دانش آموخته مطالعات خاورمیانه دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:
درجهان کنونی مسائل بحث برانگیز فراوانی وجود دارد که موجب جلب توجه کارشناسان شده است.نفت یکی از این موضوعات می‌باشند؛ منابع نفتی‌که به صورت پراکنده‌دراقصی نقاط دنیا یافت می‌شود،نقش فراوانی در سیاست خارجی کشورها در قبال‌همدگیر دارند.هدف نوشتارحاضر نیز تأثیر این مهم بر روی روابط دوکنشگر مهم عرصه بین‌المللی یعنی ایران وچین است.ایران در نقطه‌ای از دنیا قرارگرفته که بیشترین ذخایر نفتی را دارد.چین نیز با توجه به رشد اقتصادی فزاینده خود ولزوم پاسخگویی به نیازهای مربوط به بخش انرژی و صنعتی،وابستگی فراوانی به نفت ‌منطقه خاورمیانه،خصوصاً ایران دارد.در اینجا سوال مهمی‌که از هدف اصلی تحقیق برداشت می‌شود این است که نفت چه تأثیری برگسترش روابط ایران و چین‌داشته است؟چین به منظور تضمین امنیت انرژی خود در افق پیش رو،تلاش فراوانی جهت استفاده از اهرم نفت درگسترش روابط با ایران انجام داده است.بر همین منوال فرضیه‌ای‌که برای پژوهش حاضرطرح شده،اینکه با توجه به نیاز فزاینده چین به نفت ایران،به دلیل تضمین امنیت انرژی وپاسخگویی به رشد فزاینده اقتصادی خود وهمچنین غنی‌ومطمئن بودن ایران از این لحاظ وحضور رقبایی همچون آمریکا دراین منطقه واز طرف دیگر وجود قرارداد های مهم نفتی میان دو طرف وسهم بالای ایران در صادرات نفت به چین،می‌توان بیان داشت که نفت یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار در گسترش روابط دوکنشگر بوده است.چنانچه بررسی موردی سالهای 2013،2012،2011،2010 گویای این واقعیت است که ایران به ترتیب20%، 22%،20% و 34% از نفت صادراتی خود را به بازار چین عرضه داشته ودر مقابل،چین نیز به ترتیب 9%،10%، 9%و 8% از نیاز های نفتی خود را از ایران تأمین کرده است.
کلیدواژه ها:
نفت،چین،امنیت انرژی،ایران،خلیج فارس،ژئوپلیتیک انرژی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login