بررسی علل وعوامل شکل گیری بحران در عراق جدید با تاکید بر مولفه ی بین المللی طرح خاورمیانه بزرگ
کد مقاله : 1177-IRFP-FULL
نویسندگان:
جاوید منتظران *1، سعید قربانی2، سید اصغر جعفری3
1دانشجو دانشگاه مالک اشتر
2هیات علمی دانشگاه مالک اشتر تهران
3هیات علمی دانشگاه مالک اشتر
چکیده مقاله:
طرح خاورمیانه بزرگ که با هدف ایجاد زیرساخت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه مطرح شده بود و عراق سکوی پرش اقتصاد آزاد و دموکراسی در این طرح به شمار می‌آمد با شکست مواجه شد. اما به‌رغم برخی امیدواری‌ها برای تبدیل‌شدن تدریجی عراق به کشوری باثبات و قدرتمند در دوره پس از صدام، این کشور با گستره وسیعی از چالش‌ها و بحران‌ها روبرو شد،و بحران‌های متعددی در این کشور ایجاد گشته است و با توجه به اینکه عراق در بین کشورهای همسایه بیشترین اشتراکات را با ایران دارد،بحران حال حاضر این کشور برای جمهوری اسلامی مهم تلقی می گردد،چرا که پیامدهای ناشی از حل بحران یا گسترش بحران در این کشور، می تواند جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ایران را به شدت تهدید یا تقویت کند بدین جهت از آنجا که طرح های مداخله جویانه و نسخه های تجزیه طلبانه در منطقه نظیر خاورمیانه بزرگ ،همراه با اتفاقات و تحولات اخیر کشور عراق، نظیر اشغال عراق توسط داعش و حضور نظامی ترکیه در این کشور، بحران را متوجه این کشور نموده است ،مساله ی اساسی این پژوهش عبارت است از اینکه (( مولفه ی اصلی شکل گیری بحران های عراق جدید، چه می باشد ؟))نتایج پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی صورت گرفته بیان می دارد که به رغم اینکه ایالات متحده درسخن،طرح خاورمیانه بزرگ را کنار گذاشته است ، این مولفه،کماکان در عمل، نقش اساسی در بحران های حال حاضر کشور عراق دارد.
کلیدواژه ها:
بحران عراق ،عوامل شکل گیری،مولفه ها،خاورمیانه بزرگ
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
login