روان شناسی سیاسی عبدالفتاح سیسی و آینده ی روابط مصر با آمریکا و روسیه
کد مقاله : 1180-IRFP-FULL
نویسندگان:
زینب سادات ارغوانی *
9791687771
چکیده مقاله:
برخی از ضروری‌ترین سؤالات سیاسی در خصوص چرایی تحولات سیاسی،نهادها و نظام سیاسی به حوزه روانشناسی مربوط می‌شوند و بسیاری از محققان با اتخاذ این رویکرد به بررسی ابعاد شخصیت و روانکاوی رهبران سیاسی برای تحلیل وضعیت گذشته،حال و آینده روی آورده‌اند. روانشناسی سیاسی نیز دانشی است میان‌رشته‌ای که این بررسی را آسان‌تر می‌سازد.با کمک این دانش می‌توان به درک بهتری از شخصیت افراد به‌ویژه رهبران سیاسی دست‌یافت.nسیاستمداران در همه کشورها در تصمیم سازی نقش برجسته‌ای دارند اما درکشورهای درحال‌توسعه به دلیل نهادینه نشدن قدرت،نقش بیشتری دارند و شخصیت و روانشناسی آنان تعیین‌کننده است.سیسی به‌عنوان رهبر کشوری درحال‌توسعه،دارای نقش فراوانی در تصمیم‌سازی‌هاست.وی دارای شخصیت ناشناخته‌ای است وبه‌احتمال‌زیادسالهای زیادی در این منصب خواهدماند.بنابراین شناخت ویژگی‌های شخصیتی او کلید فهم بسیاری از اسرار نهفته در رخدادهای سیاسی و اجتماعی آینده‌ مصرخواهدبود؛مصری که پرجمعیت‌ترین کشور عربی مسلمان در خاورمیانه و شمال افریقاست و به دلایل سیاسی،جغرافیایی،تاریخی و فرهنگی بخشی جدایی‌ناپذیر از معادلات خاورمیانه وجهان بوده است وباوجود تحولات شگرف منطقه‌ای و بین‌المللی،هنوز جایگاه خود را در افریقا داراست و این نکته تکیه‌کلام مصری‌ها را که می‌گویند«مصر ام الدنیا والعرب« استناد می‌بخشد،از سوی دیگر بررسی شخصیت سیاسی وی برای منافع ملی و سیاست خارجی و آینده‌ی روابط قدرت‌های بزرگ با این کشور نیزمهم است. nسؤال اصلی این است که با توجه به رویکرد کد عملیاتی، سیسی ماهیت جهان سیاست راچگونه می‌بیندوآینده روابط آمریکا و روسیه با این کشورچگونه خواهدبود؟فرضیه:با توجه به باورهای فلسفی وابزاری،سیسی ماهیت جهان سیاست را دوستانه می‌بیند و روابط مصر با آمریکا و روسیه به سمت همکاری بیشتر پیش خواهدرفت. در این تحقیق از طریق تحلیل محتوا،روش کتابخانه‌ای و رویکرد«ارزیابی وسنجش از دور«به ارزیابی نمرات باورهای سیسی با استفاده از 17سخنرانی او(حاوی 40979کلمه)از طریق نرم‌افزار"پروفایلر"پرداخته‌شده است.یافته‌ها:سیسی ماهیت جهان سیاست را دوستانه می‌بیندوآینده روابط مصرباآمریکا وروسیه بدلیل باورهای سیسی ومنافع مشترک ونیازهای متقابل به سمت همکاری بیشتر پیش خواهدرفت
کلیدواژه ها:
روان شناسی سیاسی،عبدالفتاح سیسی، مصر، امریکا،روسیه
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login