باید‌ها و نباید‌های جمهوری اسلامی ایران در جنگ ارزی
کد مقاله : 1185-IRFP-FULL
نویسندگان:
مجید شیردستیان *1، وحید شیردستیان2
1خیابان ناصر خسرو کوچه امام جمعه پاساژ مطهری طبقه اول الکتریکی مجید
2دانشجوی دانشگاه خوارزمی
چکیده مقاله:
هم اکنون شش سال از آغاز سومین جنگ جهانی ارزی می‌گذرد. جنگی که همانند یک شبح بر سرجهانیان سایه افکنده و پس از اتمام آن دنیا در ریلی جدید قرار خواهد گرفت. جنگی پر هزینه و ددمنشانه، اما راهی نزدیک برای رهایی از مشکلات کوتاه مدت که به قیمت تضعیف اقتصاد و امنیت دیگر کشور‌ها تمام می‌شود. متاسفانه در اذهان عمومی این جنگ نا ملموس و نا آشنا است. می‌توان ادعا کرد در میان عموم مردم و حتی نخبگان جهان اساسا این جنگ شناخته نمی‌شود. از این حیث در پی آن هستیم تا با واکاوی جنگ ارزی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این جنگ به تبیین استراتژی‌های پدافندی و آفندی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و با روش تحلیلی کیفی به اثبات کارآمدی مفروضاتی نظیر پیوستن به بریکس، افزایش ذخایر طلایی، بستن پیمان پولی دوجانبه، کنار گذاشتن دلار و فروش نفت به ریال پرداخته تا توسط آنان جمهوری اسلامی ایران را در این جنگ ایمن سازیم. در این پژوهش با چارچوب نظری ترکیبی از گیلپین و مرشایمر در ابتدا به تعریف جنگ ارزی پرداخته و سپس با ارائه تاریخچه‌ای کوتاه از جنگ‌های ارزی، جایگاه ایران در این جنگ که هم اکنون جهان درگیر آن است را مورد توجه قرار می‌‌دهیم.
کلیدواژه ها:
جنگ ارزی، پدآفند، آفند، ایران، دلار
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
login