جنگ هویت ها در عراق پسا داعش
کد مقاله : 1187-IRFP-FULL
نویسندگان:
علی تاش شمس آبادی *1، مسعود اسلامی2، محمد مهدی سلیمانی3
1تهران، خ شهید باهنر، قنات شمالی، خوابگاه وزارت خارجه
2هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه. رئیس سابق اداره امریکا وزارت خارجه
3پژوهشگر علوم سیاسی
چکیده مقاله:
عراق کشوری است که گویا امروزه تبدیل به نقطه ثقل سیاست های جهانی تبدیل شده است. این تنها بدلیل حضور تروریست ها در آن نیست بلکه بدلیل وجود نیروهای نیابتی برای قدرت های مهم دنیاست. این کشور استراتژیک برای امریکا، ایران، عربستان، روسیه و حتی رژیم اشغالگر حائز اهمیت است لذا تمام نامبردگان درصددند تا با پیدا کردن جای پایی برای خود در این کشور، نفوذ خویش را در سرزمین "هارت لند" بیفزایند. در حال حاضر عراق به عملیات موصل، آخرین پایگاه داعش در خاکش، نزدیک می شود و پس از آن هر چند تروریسم بعنوان اولویت اول امنیتی عراق کم رنگ تر می شود اما زخم های کهنه اختلافات هویتی میان کرد ها و دولت از یک سو، شیعه و سنی از سوی دیگر سرباز خواهد کرد، اختلافاتی که بدلیل حساسیت های خارجی تشدید هم می شود. منظور ما از دوره پسا داعش زمانی است که موصل بازپس گرفته شده است و هدف ما از نگارش مقاله حاضر بررسی وضعیت عراق در این هنگام و اختلافات هویتی موجود با تمرکز بر نظریه سازه انگاری است. پس از روشن کردن وضعیت عراق پساداعش به این سوال اصلی پاسخ می دهیم که جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند در عرصه جنگ هویتی وارد شود تا به اهداف سیاست خارجی خود برسد. کار ایران پیش از آزادسازی موصل آغاز می شود و در این عرصه نه تنها نباید خود و نیروهای نیابتی خود( حشد الشعب) را کنار بکشد بلکه بایستی با ایجاد نیروهای موازی در جبهه رقبا قدرت خویش را در خاک عراق بیفزاید. پس از آن نیز مطلوب است در جهت تفرقه اندازی در صفوف جدائی طلبان گام بردارد تا بتواند عراق را سرپا نگه دارد. تکیه اصلی مقاله پیش رو بر مطالعات کتابخانه ای است و تلاش دارد پژوهشی توصیفی- تبیینی در باب عراق پسا داعش ارائه دهد.
کلیدواژه ها:
عراق؛ داعش؛ اجتماع امنیتی؛ شیعه؛ سنی؛ کرد
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
login