بایسته های روابط ایران و روسیه؛ معلّق میان تحریم های غرب تا بحران سوریه
کد مقاله : 1188-IRFP-FULL
نویسندگان:
روح الله تقی نژاد *
آمل - دابودشت آمل سر) - واسکس - اندیشه هفتم
چکیده مقاله:
تحریم‌های غرب علیه روسیه که در پی بحران اوکراین صورت گرفت، می توانست عاملی درخور برای نزدیکی دو کشور ایران و روسیه بویژه در زمینه روابط تجاری و اقتصادی بوده باشد. اما آیا واقعاً در عمل نیز شاهد همکاری های بیشتر اقتصادی و سیاسی دو کشور پس از تحریم ها بوده ایم؟ همچنین، بحران سوریه بعنوان اصلی ترین بستر همکاری بین المللی دوکشور تا چه اندازه توانسته بر روابط دوکشور تأثیرگذار باشد؟ به دیگر سخن؛ بایسته های روابط دو کشور ایران و روسیه در میانه دو مسأله تحریم ها و بحران سوریه چگونه تحلیل می گردد؟ در این نوشتار به میزان و سطح رشد رابطه دو کشور پس از تحریم های 2014 غرب علیه روسیه، و نیز پس از بحران جنگ داخلی سوریه پرداخته می شود و در نهایت یافته های پژوهش، علیرغم پنداشته های تئوریک، ما را به عدم ارتقای روابط اقتصادی و نیز رشد روابط سیاسی - راهبردی پس از جنگ داخلی سوریه، و در واقع اولویت رابطة رئالیستی «راهبردمحور» بر رابطه بر پایه تعامل «اقتصادمحور» و نظریات لیبرالیستیِ وابستگی متقابل رهنمون خواهد ساخت.
کلیدواژه ها:
روابط خارجی ایران و روسیه، تحریم های غرب، بحران سوریه
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login