کاربست توازن قوا برای دست یابی به صلح پایدار در خاورمیانه
کد مقاله : 1197-IRFP-FULL
نویسندگان:
داریوش پاسخی *
کمربندی شهید بهشتی. نرسیده به فلکه ی یخسازی. پارک دانشجو. بالاتر از دانشکده پرستاری. خیابان دانشجو. پلاک 275
چکیده مقاله:
حفظ توازن قوا در خاورمیانه به صورت داوطلبانه از سوی سه قدرت باقی مانده: ایران٬ ترکیه و عربستان ضامن صلح پایدار در این منطقه است. در عین حال این امر ابزاری است برای ترسیم خطوط خاورمیانه ی نو به صورتی که مورد خواست اهالی خاورمیانه باشد. حال باید پرسید که شیوه ی حصول صلح پایدار در خاورمیانه بر مبنای مساله ی پیش گفته کدام است؟ و آیا تکیه بر زمینه های مشترک عقیدتی و دینی این سه کشور می تواند تضمینی برای صلح و تامین امنیت باشد؟ تحقیق کیفی حاضر با اتکا به منابع آماری و نمونه های تاریخی می کوشد تا راه حلهایی ملموس برای برون رفت از شرایط حاضر ارائه بدهد. به این ترتیب که ابتدا گزارشی از شرایط موجود٬ سپس نمونه هایی از تاریخ به کارگیری توازن قوا و نهایتاً شیوه های اعمال آن اصول در خاورمیانه ارائه می گردد. تحلیل نمونه ها نشان می دهد که توازن قوا اصلی موثر برای حصول اهداف سیاسی بدون توسل به جنگ است. کاربست صحیح و مستمر آن از ضایعات انسانی و زیان های اقتصادی جلوگیری می کند. در پایان٬ با اذعان به پیچیدگی و بغرنج بودن شرایط موجود و نیاز به ایجاد نهادهایی برای حفظ صلح٬ ثبات و امنیت در خاورمیانه همکاری های چند جانبه و اتخاذ دیپلماسی فعال میان نمایندگان این سه کشور پیشنهاد می گردد.
کلیدواژه ها:
توازن قوا٬ دیپلماسی فعال٬ کنفرانس سران٬ خاورمیانه٬ جنگ٬ صلح.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login