اثر گروه مردمی حشدالشعبی در ارتقای امنیت نظامی عراق
کد مقاله : 1202-IRFP-FULL
نویسندگان:
محمد محمدی *1، مصطفی حضوری2
1اتوبان ارتش-شهرک کوثر-برج8-ط14
2پژوهشگر
چکیده مقاله:
هدف مقاله حاضر بررسی چگونگی تاثیرگذاری گروه مردمی حشدالشعبی در ارتقای امنیت نظامی عراق بوده است و با بررسی فاکتورهای مختلف تاثیر گذار بر قدرت نظامی، دو فاکتور اصلی‌تر و اثرگذارتر یعنی تامین بودجه مالی و استعداد کمی و کیفی نیروی انسانی شناسایی شدند که بیشترین همبستگی را با قدرت نظامی داشتند. سپس با بررسی حشدالشعبی ویژگی‌هایی در این گروه شناسایی شد که باعث افزایش دو فاکتور مذکور می‌شد. نقش قدرت نظامی در تامین امنیت نظامی نیز بررسی شد و طی آن ثابت شد که اگر فاکتورهای قدرت نظامی ارتقا یابند، امنیت نظامی نیز ارتقا خواهد یافت. در نهایت این نتیجه حاصل شد که حشدالشعبی یا بسیج مردمی عراق از طریق شاخص‌های خاص خودش مانند فرماندهی کارآمد و تبعیت دینی نیروها از فرماندهان، افزایش روحیه نظامیان و نترسیدن از شهادت و بهره‌گیری از توان معنوی، داشتن منابع تامین بودجه مختلف و متنوع، نفوذ در افکار عمومی و برتری اطلاعاتی و همچنین توان بسیج نیرو و تعداد بالای داوطلبان توانسته است دو عنصر اصلی افزایش قدرت نظامی یعنی استعداد کمی و کیفی نیروی انسانی و تامین منابع بودجه را تامین نموده و با افزایش قدرت نظامی عراق و رفع تهدیدات نظامی تروریست‌های تکفیری، باعث ارتقای امنیت نظامی عراق شود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است و از روش توصیفی-تحلیلی استفاده کرده است.
کلیدواژه ها:
حشدالشعبی، امنیت نظامی، عراق، بسیج مردمی، قدرت نظامی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login