منابع بین المللی تداوم بحران سوریه
کد مقاله : 1238-IRFP-FULL
نویسندگان:
مجتبی روستایی *
اشکذر - خیابان آیت الله فیروزآبادی - کوچه افشان - پلاک 7 - کد پستی: 8941765799
چکیده مقاله:
بحران سوریه از پیچیده ترین بحران های چند دهه اخیر منطقه خاورمیانه محسوب می شود که به نوعی تمام منطقه را تحت تاثیر خود قرار داده است. این بحران که در سال 2011 آغاز شد، اکنون پس از گذشت نزدیک پنج سال از شروع آن، با وجود برخی تلاش ها برای پایان دادن به آن، همچنان تداوم دارد و هر روز بر تعداد کشته ها، مجروحان و آوارگان آن افزوده می شود. اگرچه شروع بحران سوریه ریشه های داخلی داشته، اما استمرار آن را باید در نقش آفرینی بازیگران خارجی در این فرایند جستجو کرد. هدف این مقاله بررسی چگونگی تأثیرگذاری منابع بین المللی بر تداوم بحران سوریه است. در واقع به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که منابع بین المللی چه تأثیری در بحران سوریه و تداوم آن داشته است؟ پاسخ موقت به این سوال به عنوان فرضیه، آن است که منابع بین المللی به رغم برخی فعالیت ها در جهت برقراری آتش بس در سوریه، موجب تداوم این بحران می شوند. این پژوهش، یک پژوهش توصیفی – تحلیلی و شیوه جمع آوری مطالب آن استناد به منابع کتابخانه ای و مجازی است.
کلیدواژه ها:
بحران سوریه، منابع بین المللی، خاورمیانه، بازیگران فرامنطقه ای
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login