واکاوی اثرات ژنوم ژئوپلتیک بر سیاست خارجی (مطالعه موردی: سوریه و اسرائیل)
کد مقاله : 1261-IRFP-FULL
نویسندگان:
سمیه حمیدی *1، زینب قاسمی2
1خراسان جنوبی بیرجند انتهای خیابان آوینی دانشگاه بیرجند دانشکده ادبیات و علوم انسانی
2دانشگاه بیرجند
چکیده مقاله:
مولفه‌های ژئوپلتیکی از جمله عوامل مهم اثرگذار بر سیاست خارجی کشورها هستند. شناخت کدهای ژئوپلتیک موجود در کشورهای همسایه، می تواند نقش مؤثری در بکار گرفتن سیاست خارجی هم راستا با وزن ژئوپلتیک کشورها ایفا کند. سوریه از جمله کشورهایی است که به دلیل قرار گرفتن در منطقه‌ای با ویژگی‌های ژئوپلتیکی خاص، کدهای ژئوپلتیکی بر ماهیت سیاست خارجی این کشور اثرگذار بوده اند. از این رو کد‌های ژئوپلتیکی این کشور از عوامل موثر بر روند هم‌گرایی و واگرایی این کشور با همسایگان بوده است. از جمله همسایگان مهم سوریه کشور اسرائیل است. سوال نوشتار حاضر بر این اساس است که ژنوم‌های ژئوپلتیکی چه نقشی در شکل گیری سیاست خارجی واگرا میان سوریه و اسرائیل داشته است؟ نوشتار پیش رو درتلاش است تا با بهره گیری از نظریات ژئوپلتیک و تحلیل درون مایه‌های ژئوپلتیک سوریه و اسرائیل، پیوند ژنوم آب و زمین را بر سیاست خارجی تنش‌ زا میان دو کشور سوریه و اسرائیل مورد بررسی قرار دهد..
کلیدواژه ها:
ژنوم ژئوپلتیک، سوریه، اسرائیل، سیاست خارجی، هیدروپلتیک
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
login