زمینه‌ها و ریشه‌های تکوین افراط‌گرایی دبنی با تأکید بر داعش
کد مقاله : 1273-IRFP
نویسندگان:
ابوذر گوهری مقدم *
تهران- بزرگراه چمران- دانشگاه امام صادق ﴿ع﴾
چکیده مقاله:
یکی از پدیده‌های تأثیرگذاری که در طول تاریخ عقلانیت و مقبولیت ایدئولوژی وحیانی را در منظر کنشگران عرصه سیاست فراملی دچار مخاطره می‌کرده، ظهور و بروز اقدامات افراط‌گرایانه دینی از سوی بازیگرانی بوده که در لباس دین، عالمانه یا عامدانه، وجهه‌ای متصلب و خشن از اندیشه‌های وحیانی ارائه داده و به‌سان ابزاری در دست دشمنان، سبب تضعیف جایگاه دین‌مداری شده‌اند. افراط‌گرایی دینی پیشرفته که صورت افسارگسیخته‌ی تروریسم جدید است، در سپهر سیاست معاصر در پوشش گروه تروریستی داعش رخ هویدا کرده، تا آنجایی که این گروه به قطعه‌ای مؤثر در جورچین معادلات ژئوپلیتیک منطقه آسیای غربی تبدیل‌شده است. تعامل و تعارض هدفمند با گروه‌های تروریستی- تکفیری به‌ویژه داعش، اقتضا می‌کند که واکاوی دقیقی از ریشه‌ها و زمینه‌های افراطی‌گرایی دینی صورت پذیرد. با اتخاذ این رویکرد، مقاله‌ی حاضر ضمن بررسی ریشه‌ها و زمینه‌های افراطی‌گری دینی، به دنبال اثبات این فرضیه است که بستر اقدامات این گروه‌ها در ایجاد نارضایتی از وضع موجود با هدف دستیابی به اهداف ترسیم‌شده‌ی گروهی است. نگاشته‌ی حاضر در مقام پاسخ به رسالت مقاله با استفاده از شیوه‌ی اسنادی- کتابخانه‌ای، پس از تبیین مؤلفه‌ها و مفاهیم دخیل، صورت‌بندی ایدئولوژیک افراط‌گرایی دینی تشریح می‌کند و سازوکار غیرت سازی تکفیر را به بوته‌ی تحلیل می‌کشاند.
کلیدواژه ها:
افراط گرایی دینی، تکفیر، داعش، تروریسم جدید، ایدئولوژی اسلامی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است
login