بهار عربی و ناکامی اعتراضات در سوریه تحلیلی با تاکید بر مفهوم فرهنگ سیاسی
کد مقاله : 1317-IRFP-FULL
نویسندگان:
لیلا کریمی *
خ.پیروزی - نبرد جنوبی - نصر 2 - پ1
چکیده مقاله:
در ژانویه 2011 جوانی دستفروش خود را در تونس به آتش کشید، این امر جرقهای برای اعتراضات گستردهای شد که نه تنها سبب سرنگونی رییسجمهوری آن کشور گردید، بلکه به دیگر کشورهای عربی از جمله سوریه هم تسری یافت. اعتراضات سوریه از مارس 2011 شکل گرفت و اگرچه ابتدا رویکردی اصلاحی و مسالمتآمیز داشت، با نوع برخورد گروههای مخالف و نیروهای امنیتی سوریه و نیز ورود بازیگران منطقهای و بینالمللی به تدریج به خشونت کشیده شد. ادامه درگیریها و وقوع بحران انسانی، تداوم دخالت بازیگران خارجی و همچنین شکست شورای امنیت سازمان ملل متحد در جهت ایفای نقشی موثر و سازنده سبب شده است سوریه دچار جنگ داخلی شود و در نهایت بحران این کشور دچار بنبست گردد. با توجه به این نکات، پرسش اصلی نوشته حاضر آن است که مهمترین دلیل عدم به ثمر رسیدن خیزشهای مردمی طی پنج سال اخیر در سوریه چه بوده است؟ این مقاله ضمن پذیرش نقش مداخلات منطقهای و بینالمللی در تداوم بحران سوریه، قصد دارد بر مفهوم فرهنگ سیاسی تاکید کند و این فرضیه را به آزمون بگذارد که فرهنگ سیاسی مردم سوریه نقش بنیادین و مهمی در بیثمری خیزشهای مردمی در این مدت و حفظ و ثبات ساختارهای حکومت آن کشور داشته است. فرهنگ سیاسی چارچوب مفهومی این مقاله را تشکیل میدهد و روش تحقیق نیز توصیفی و تحلیلی (تحلیل کیفی) است.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: فرهنگ سیاسی، سوریه، بهار عربی، جنبش اعتراضی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login