پیامدهای خرید تسلیحات نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس بر امنیت منطقه
کد مقاله : 1338-IRFP-FULL
نویسندگان:
سیدمحمدرضا موسوی *1، مسعود مطلبی2، حسین نوروزی3
1تهران
2عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
3پل کریم خان پلاک 27
چکیده مقاله:
وجود ذخایر مهم حیاتی، رقابت قدرت های منطقه ای، تنوع اقوام و مذاهب و کشمکش دولت ها و رقابت قدرت های فرامنطقه ای در منطقه خاورمیانه باعث شکل گیری چهره خاصی از امنیت درآن شده است. در چهره خاص امنیتی شکل گرفته خاورمیانه شاهد کاهش همکاری های منطقه ای در قالب سازمان های منطقه ای و... هستیم زیرا طبق رئالیسم تهاجمی هر یک از این دولتها به دنبال افزایش سهم خود از قدرت منطقه است که باعث محدود شدن همکاری ها می شود به عبارتی وجود بی اعتمادی در بین دولت های منطقه و عواملی که گفته شد باعث افزایش خود محوری و کاهش همکاری منطقه ای را در پی دارد. از موارد این خود محوری عدم روی آوردن به سیاست امنیتی مشترک درمنطقه و افزایش نگرانی امنیتی و تشدید رقابت های تسلیحاتی و خصومت های منطقه ای است در این تحقیق به بررسی رقابت های تسلیحاتی بین کشورهای حوزه خلیج فارس و تاثیر منفی که این رقابت بر وضعیت امنیتی منطقه دارد می پردازیم.
کلیدواژه ها:
خلیج فارس، امنیت منطقه ای، تسلیحات نظامی، خاورمیانه، رئالیسم
وضعیت : مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login