مفهوم جهان ضد خشونت و افراط گرایی از منظر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
کد مقاله : 1341-IRFP-FULL
نویسندگان:
حسین معین آبادی *
7855117696
چکیده مقاله:
رسیدن به جهانی عاری از خشونت و افراط گرایی، نیازمند ظهور یا تربیت سیاستمداران وکنشگرانی اخلاقگرا دانسته می شود که خود را وقف تحقق صلح، امنیت، عدالت و ارزشها و آرمان های والای انسانی کنند. برای مقابله با خشونت و افراط گرایی نمیتوان ظرفیت نخبگان فکری و فعالان سیاسی و اجتماعی را نادیده گرفت، نتایج اقدامات افراط‌ گرایانه و تندروی‌های توأم با خشونت نشان می‌دهد افراطی‌گری موجب افزایش فقر، آوارگی، و...بین اقوام مختلف شده است. زندگی در صلح و آرامش و نفی هرگونه افراط گرایی خواستۀ جامعه بشری در همۀ دوران هاست. همچنین یکی از موضوعات مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی است. اهمیت این موضوع از این جهت است که توسعة سیاست خارجی می‌تواند دستاورد‌های مهمی مانند امنیت، اعتبار و امکانات را برای کشور به دنبال بیاورد. همپنین سیاست خارجی ایران پس از انقلاب بر اساس ارزش‌گذاری‌های اسلامی شکل گرفت و بر اساس رهنمودهای اسلامی تغییر ماهیت داد. پرسش این است که : لازمه ایجاد جهانی عاری ازخشونت چیست؟ و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در نفی خشونت و افراط گرایی کدامند؟ مقاله حاضر ابتدا به طرح ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی پرداخته . سپس، نگاهی به اهداف سیاست‌های خارجی ایران می‌افکند و به دنبال آن از یک راه حل منطقه‌ای در چهارچوب اهداف کلی‌ خلع سلاح هسته‌ای در جهان، برطبق پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای سخن می‌گوید.روش تحقیق این مقاله استفاده از تحلیل گفتمانی است که به دنبال نشان دادن دال مرکزی (صلح طلبی)و مدلولهای آن(تسامح،تساهل، عدم اکراه، عدم خشونت) میباشد.
کلیدواژه ها:
صلح طلبی، خشونت، سیاست خارجی، جمهوری اسلامی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
login