بررسی توانایی اثرگذاری رهبران شبکه‌ای در شبکه‌های اجتماعی مجازی در دامن زدن به بحران یمن
کد مقاله : 1343-IRFP-FULL
نویسندگان:
ابوالحسن میری *
قم. پردیسان
چکیده مقاله:
امروزه رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی خود را به عنوان آلترناتیو قدرتمند برای سایر رسانه‌ها در رابطه سه‌گانه مخاطب، رسانه و جامعه مطرح کرده‌اند. در عصر کنونی رهبران شبکه‌ای، با توسعه ارتباطات جمعی، به خصوص ارتباطات رسانه‌ای، اثرگذاری ویژه‌ای را برای اذهان عمومی برنامه‌ریزی نموده‌اند و حضور مردم در شبکه‌های اجتماعی به عنوان هسته‌ای برای گسترش و انتقال اطلاعات به این خواسته‌ی رهبران، دامن می‌زند. در این پژوهش به روش کیفی به مطالعه‌ی اخبار منتشر شده توسط رسانه‌های تحت نظارت دولت‌های تاثیرگذار در بحران یمن پرداخته شده است و با بررسی نظرات مخالف و مطالعه‌ی بازخورد دولت‌های تاثیرگذار در مقابل این نظرات، به بررسی میزان و چگونگی اثرگذاری این دولت‌ها در تحت تاثیر قرار دادن اذهان عمومی در این بحران پرداخته‌ایم. در ادامه نگارنده به این نتایج دست یافت که در جریان درگیری‌ها و اعتراضات معمولا تعداد زیادی از صفحه‌های تاثیرگذار بسته می‌شود، همینطور در شبکه‌های پرطرفدار اقدام به ساخت صفحه می‌شود و در آن نسبت به جهت‌دهی افکار عمومی در مسیر خواسته‌های رهبران پرداخته می‌شود.
کلیدواژه ها:
شبکه‌های اجتماعی، یمن، عربستان سعودی، ایالت متحده آمریکا، غرب آسیا
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
login