رویکرد‌های راهبردی روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران،nدر بحران سوریه
کد مقاله : 1360-IRFP
نویسندگان:
بهادر زارعی1، روح الله حسین وند شکری *2
1هیئت علمی، دانشگاه تهران
21.418E+09
چکیده مقاله:
سوریه به لحاظ موقعیّت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی خود در منطقه از اهمیّت راهبردی بی‌بدیلی برخوردار است؛ به طوری که از آغاز شروع بحران، محور غربی ـ عربی به رهبری آمریکا تلاش زیادی کرده است اهداف خاص خودشان را در در سوریه پی گیری کنند. سوال اصلی پژوهش این است که روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران دربحران سوریه چگونه است؟ در این پژوهش با شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع دست اول کتابخانه‌ای تلاش شده است که به بررسی بحران سوریه و رویکرد های کشورها در بحران مزبور پرداخته شود. نتایج حاصل ازتحقیق نشان می-دهد که سیاست‌های ایران، روسیه و چین در تقابل با نقشه غرب در تکرار سناریوی لیبی در مورد سوریه با رأی منفی و "وتو" قطعنامه غرب در شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط روسیه و چین، نمایان‌گر نوعی جبهه‌گیری در قضیه سوریه می‌باشد. مواضع اخیر این دو عضو دائم شورای امنیت که واکنش شدید آمریکا، غرب و برخی از کشورهای عرب مانند عربستان سعودی را به دنبال داشته است، قرار دادن سوریه در حالت هرج و مرج، تاکتیکی از سوی غرب در جنگ با ایران محسوب می‌شود. ولی سیاست مزبور به طور ضمنی حرکتی در جهت کاهش نفوذ روسیه و چین در منطقه می‌باشد.
کلیدواژه ها:
بحران سوریه، رویکرد جمهوری اسلامی ایران، رویکرد روسیه، رویکرد چین.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
login