حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده طلایی
وزارت امور خارجه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
موسسه فرهنگی و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
موسسه مطالعات راهبردی اندیشه سازان نور
انجمن ایرانی روابط بین الملل
مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
قطب علمی دولت  و روابط بین الملل اسلامی
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه